+420 603 113 771 +420 604 261 564 info@domovseniorusvetice.cz

Ceny služeb

Platba klienta se skládá z úhrady za ubytování, stravu a příspěvek na péči a fakultativní služby.
Částka za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje.
V úhradě za stravování je zahrnuta strava podávaná 5 x denně. 
Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3. Klientovi musí po úhradě služeb zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud výše důchodu není dostačující, podílí se na úhradě těchto nákladů rodina klienta.

Maximální výše úhrady za celodenní stravu na den činí 170 Kč a maximální výše úhrady za ubytování na den činí 210 Kč – dle § 15 a § 16 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Každému klientovi sestavíme ceny na míru dle skutečných příspěvků, objednaných fakultativních služeb a důchodového výměru. 

Za poskytovanou péči náleží celá částka příspěvku na péči Domovu pro seniory Světice, s.r.o. Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti daného klienta na druhé osobě. Tento příspěvek vyplácí úřad práce podle místa trvalého bydliště klienta. A slouží na úhradu služeb péče (§73 odst.4 zák.č. 108/2006 Sb.).

K udržení kvality poskytovaných služeb může přispět kdokoliv sponzorským darem. Vítáme jakoukoliv finanční pomoc, která napomůže rozvíjet služby pro naše obyvatele.

Fakultativní služby

Fakultativní služby hradí klient nebo osoba blízká. 

Domov pro seniory Světice, s.r.o.nabízí také doplňkové služby, které mohou ještě více zpříjemnit pobyt. Tyto služby si klient hradí individuálně podle aktuálního ceníku poskytovatele služeb.

Příspěvek na péči
Stupeň závislosti Výše příspěvku
I lehká závislosti 800 Kč
II středně těžká závislost 4 000 Kč
III těžká závislost 8 000 Kč
IV úplná závislost 12 000 Kč